Opšte napomene
Korisničko okruženje
Poređenjem se može zaključiti da su svi Materijalno/Računovodstveni programi po funkciji isti, što je sasvim razumljivo jer su svi napravljeni da sprovode postupke koji su propisani i od njih ne smiju odstupati.

Ono što programe čini različitim je jednostavnost korišćenja, brzina unosa podataka, brzina njihove obrade i raznovrsnost i brzina dobijanja izvještaja iz tih podataka.

Naš slogan je: IZA SVAKE USPJEŠNE FIRME STOJI USPJEŠAN INFORMACIONI SISTEM.

Savremeno poslovanje pretpostavlja dobru podršku kroz informacioni sistem. Programi moraju da budu tako napravljeni da su:

 • lako razumljivi, ako se uzme da korisnik poznaje posao koji teba da obavi programom, obuka da taj posao obavlja uz pomoć programa traje kratko
 • pregledni, korisnik ne mora da traži gdje se koja opcija nalazi jer se one nalaze tamo gdje ih očekuje, pregledno prikazane
 • brzi, program omogućava brz unos velike količine podataka, ali i optimalnu brzinu njihove obrade
 • prilagodljivi, program treba da se prilagođava potrebama korisnika, omogućavajući mu da mijenja neke elemente izgleda programa, unosa podataka, njihove obrade, prikaza i izveštaja kako bi mu program bolje pomagao u obavljanju posla
 •  komforan, program treba da ima dosta prečica i automatskih obrada koje se mogu po potrebi koristiti kako bi se ubrzao rad. Za neke poslove dobro je da se mogu obaviti na više načina tako da korisnik bira onaj koji mu u datom trenutku više odgovara. Svaka opcija programa treba da ima što veći broj parametara koji korisniku daju slobodu izbora i podešavanja omogućavajući mu da do podataka dolazi na što više različitih načina i po što više različitih kriterijuma.
 • jednoobrazan, slični postupci u raznim modulima programa se moraju raditi na sličan način, tako da korisnik ne mora ponovo da uči korišćenje svih opcija novog modula nego samo one koje su specifične samo za taj modul. Opcije opšteg tipa (štampanje, snimanje podataka, pretraga, pregled šifarnika na polju i slično) se uvjek moraju nalaziti na istom mjestu i pokretati i funkcionisati na isti način.
Programski moduli
Programski paketi Info-NET su modularni, čime je omogućeno da svaki korisnik kupi i koristi samo one module koji su mu zaista potrebni time ulažući optimalna sredstva u svoj informacioni sistem. Razvijeno je preko 10 različitih modula od kojih su neki opšte namjene a neki po specifičnim zahtevima pojedinih klijenata.

Samim tim što je sistem modularan to znači da je korisniku lako da ga nadograđuje. Na početku korisnik kupuje module koji su mu potrebni a kako mu se poslovanje povećava i nastaju potrebe za proširenjima informacionog sistema tako dokupljuje i nove module.

Moduli se uklapaju u jednu cjelinu, prateći ista pravila u načinu rada tako da se korisnik uvjek nalazi u poznatom okruženju i vrlo lako savladava nove opcije.

Kadrovski i organizacioni preduslovi
 • Info-NET programi su zasnovani na tzv.Klijent/Server arhitekturi ( kao i višeslojnoj arhitekturi) u lokalnoj i udaljenoj mreži (LAN,WAN, INTERNET) računara.Povezivanje računara udaljanih lokacija podrazumijeva direktan rad  svih klijenata (stanica) direktno na bazi podataka na serveru.Na taj način korisnik programa ima uvjek ažurne informacije.
 • Za uspešno uvođenje i primjenu ovakvog  informacionog sistema potrebno je da budu ispunjeni određeni preduslovi i da se tokom cjelokupnog radnog procesa ti uslovi održe na zadovoljavajućem nivou.
 • Tehnički preduslovi se odnose na konfiguracije računara i računarske mreže i definisani su za svaku verziju programa
 • Postojanje odgovajućih kadrovskih resursa za rad na programu (Kadrovi sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom za rad na računovodstvenim i drugim poslovima za koje se koristi program).
 • Obučenost kadrova za rad na Info-NET programu (Izvršena obuka od strane preduzeća Info-NET)
 • Organizaciona spremnost za korišćenje programa (Definisana podjela posla, odgovarajuće i blagovremeno evidentiranje dokumentacije, vršenje obračuna i davanje izvještaja).
 • Zaštićenost informacionog sistema od pristupa neobučenih i neovlašćenih lica (u fizičkom i softverskom smislu – autorizacija putem lozinki – po zahtjevu klijenta).

 

Opis Potrebne Konfiguracije Računarskog Hardvera I Sistemskog Softvera
Bitne napomene
U PONUDE NIJE URAČUNATO NABAVKA HARDWARE-A, PODIZANJE SISTEMA ZAŠTITE, FIREWALL-OVI, INSTALIRANJE ANTIVIRUS PROGRAMA , ODRŽAVANJE SISTEMA( TO MOŽE RADITI BILI KOJE OVLAŠĆENO PREDUZEĆE-NIJE DIO PONUDE INSTALACIJE PROGRAMA)  - osim ako nije ugovoreno ili je ponuda tipa PO SISTEMU KLJUČ U RUKE

Naša preporuka je da se koriste savremeni računari renomiranih proizvođača koji su stari najviše 5 godina, jer pored boljih performansi imaju i znatno veću pouzdanost u radu. Ukoliko se program koristi u mreži računara neophodno je da svaki računar zadovoljava uslove kao za korišćenje programa na jednom računaru.

Koje usluge pruža, a koje ne pruža preduzeće Info-NET u okviru ponude Instalacija Programa
Usluge koje ugovara i pruža preduzeće Info-NET su:
 • Obuka za rad na Info-NET programima
 • Uvodenje u funkciju informacionih sistema korisnika zasnovanih na Info-NET programima
 • Konsultacije oko korišcenja Info-NET programa, ali samo sa licima koja su prošla obuku
 • Oporavak baze podataka kod eventualnih oštecenja
 • Izrada specificnih programskih opcija ili cijelih programskih segmenata po zahtjevu korisnika, ako za to    postoje raspoloživi resursi i obostrani interes

Usluge koje ne pruža preduzeće Info-NET su:

 • Održavanje računarske opreme (računari, štampaci, ...)
 • Usluge vezane za sistemski softver (Windows, Antivirusni programi, ...)
 • Usluge na drugim programima (Komunikacioni programi za fiskalne uredaje, Rad sa tekstovima, tabelarni proracuni, programi za crtanje i projektovanje, Internet i slicno)
 • Konsultacije izvan domena funkcionisanja Info-NET programa (knjigovodstvene,komercijalne, pravne itd.)

Ipak, radnici i druga ovlašćena lica proizvodjača, ukoliko im raspoloživo vrijeme I stručnost omogućava, mogu da pomognu korisniku i u ovim oblastima u kraćem vremenskom trajanju (najviše 5 do 10 minuta). Za kvalitet ovih usluga preduzece Info-NET ne snosi nikakvu odgovornost. Radnici I druga ovlašćena lica proizvodača takode ne snose odgovornost za ove poslove, ali su dužni da ih obavljaju savjesno i da čuvaju poslovne tajne korisnika. U svakom slučaju (sa)radnici proizvodača će uputiti korisnika na odgovarajucu literaturu, servise i stručnjake.

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 18.5.2024.