CATI.NET ISTRAŽIVAČKI SISTEM
Info-NET CATI software
Osnovni podaci
CATI.NET (computer-assisted telephone interviewing (CATI) sisteme) je istraživačko analitički sistem pomognut telefonskim anketiranjem. Radjen je za Windows platformu (desktop verzija) i koristin ajvećeMicrosoft-ove baze podataka.U svojoj Web verzija izvršava se na bilo kojoj platformi operativnih sistema i u svim web čitačima

Sistem podržava samostalno kreiranje beskonačnog broja  istraživanja, samostalno kreiranje  upitnika, i analiziranje dobijenih rezultata bilo kada

U najkraćem :

Polazne tačke pri kreiranju ponude  bile su sposobnost aplikacije da omogući :

 • Elektronsko kreiranje upitnika
 • Automatizaciju telefonskih ispitivanja
 • Analiza dobijenih sirovih rezultata
 • Objavljivanje rezutata istraživanja ( u elektronskoj formi, na web-u, ili štampanoj formi)
O software-u

Ovaj software  je aplikativno rješenje koje omogućava automatsko i predvidivo pozivanje brojeva telefona za potrebe kasnije obrade u ovom software-u. Pomocu ovog software-a moguće je otkriti  broj koji pokazuje zauzeće, broj koji nije dostupan, kao i podesiti vrijeme nakon kojega ili u kojem se odabrani broj ponovo poziva. Na ovaj način moguče je smanjiti troškove, vrijeme potrebno za istrazivanje, kao i olakšati  rad istraživačima.

Omogućen je proces potpune statističke analize, koristeći tabelarni i grafički output, pri čemu u realnom vremenu možete podijeliti Vaše izvještaje sa udaljenim saradnicima, koristeći različite metode izveštavanja i Web publishing-a

Time se ova aplikacija postavlja kao potpuni proizvod za analitički proces :

 • planiranja,
 • prikupljanja podataka,
 • pristup i baratanje podacima,
 • analizu i
 • izvještavanje
Funkcije aplikacije

Rad sa aplikacijom od strane  administratora i  operatera  može se posmatrati kroz nekoliko faza ili funkcija

Zaštitne funkcije

 • Logovanje korisnika i password zaštita
 • Kodiranje istraživača

Pripremanje projekta za intervjuisanje

 • Priprema ( dizajniranje ) istraživanja i postavka iste na web server kako bi neki autoritet obavio provjeru kvaliteta
 • Priprema podataka  (pitanja i odgovora) neophodnih za sprovodjenje istraživanja i njihovo unošenje u bazu podataka
 • Korišćenjem filtera ili slučajnim pristupom vršenje odabira ciljne grupe
 • Postavljanje kriterijuma za uzorak, kao i importovanje testnih podataka u bazu
 • Odredjivanje načina za rukovanje pozivima

  • Koliko dugo čekati za automatsko pozivanje zauzetih brojeva
  • Koliko puta se odredjeni broj poziva prije utvrdjivanja da je “ nepotrebno zvati”
  • ….

Izvršavanje istraživanja

 • Pozivanje osobe sa liste (putem  računara) i odobijene odgovore na najfikasniji način smještati u bazu podataka
 • Editovanje promjena  pri samnom telefoniranju, automatsko praćenje kvota, redialing, editovanje imenika

Analiziranje I izvještavanje nas osnovu dobijenih podataka

 • Grafički prikazi (čije se karakteristike i oblici mogu podešavati ) pri gore navedenim upitima i analizama
 • Exportovanje sirovih podataka kao i podataka dobijenih analizama ( zajedno sa tabelama, grafikonima…) u formate tipa MS Excel(*.xls), HTML format (*.htm), MS Access (*.mdb)…, ili eventualno u bilo koji slikovni format (*.gif,*.jpg,*.bmp,*.tiff)
 • Priprema podataka za naredne analize pri čemu administrator ima mogućnost samostalnog kreiranja tabele baze podataka koja se odnosi na broj pitanja, broj njihovih odgovora, tip odgovora…
 • Analiza prethodnih istraživanja, utvrdjivanje trendova i analiza podataka u sukcesivnim istraživanjima

Administriranje aplikacijom

 • Kreiranje i odbacivanje Usera( istraživača)
 • Odredjivanje pravila telefoniranja i kreiranje upitnika
 • Razlicita prava pristupa pojedinih user-a
 • Automatski “backup” baze podataka
 • Ostale pogodnosti:
 • Po potrebi kreiranje internet verzije stranica za objavljivanje i pretragu rezultata istraživanja, pri čemu bi istraživači imali pravo direktnog upisa i editovanje podataka na serveru
 • Aplikacija podržava štampanje bilo kojeg pregleda i slanje e-mailom na seriju adresa
 • Obuka za korišćenje aplikacije
 • ..

Upotrebljivost aplikacije

 • Istraživanje javnog misljenja
 • Marketing istraživanja
 • Političke analize
 •  …

Obavljanje telefonskih istraživanja koristeći ovaj software

Ovaj program spada u computer-assisted telephone interviewing (CATI) sisteme.Na ovaj nacin korisnik software-a je u mogućnosti da i najkomplexnija istraživanja obavlja sa lakoćom.Takodje povećava se kvalitet intervjuisanja, kao i povećanje efikasnosti i značajno sniženje troškova.
"Telefonska asistencija”

Koncept “telefonske asistencije” u ovom software-a sastoji se od funkcija :

 • Fleksibilni sistem rukovodjenja pozivima – istraživač se može u potpunosti posvetiti anketama ( pitanjima I odgovorima) dok sistem prati pozive automatski ( recimo sam poziva sve zauzete brojeve u roku od recimo 10 minuta od posljednjeg poziva), odlaganje poziva, podsjetnik poziva…
 • Puna kontrola istrazivanja u toku samog pozivanja I rada – Direktno unosenje podataka u bazu podataka u toku telefoniranja, ispravljanje pogresnih unosa, promjena pravila o pozivanju zauzetih brojeva od strane administratora, brisanje nepostojecih brojeva iz imenika, posmatranja  stanja odgovora ispitanika u toku rada , a u odnosu na kompletnu ciljnu grupu-“prolazno vrijeme”
 • Automatsko praćenje kvote- intervjuisti neće morati da manuelno  prate stanje zadatih kvota.Recimo, potrebno je u istraživanju koristiti uzorke od 100 muškaraca I 100 žena.Program obavještava kada je dostignuta kvota jedne ciljne grupe i može iIi da onemogući dalje prebacivanje kvote.

 

Statističke funkcionalnosti

Statističke funkcionalnosti ovog programa uključuju zavise od instalirane verzije a mogu ukljucivati :

Opisnu ( deskriptivnu )  statistiku

 • Krostabulacije
 • Frekvencije
 • Opise
 • Učešća 

Predvidjanja

 • Linearnu regresiju-istrazivanje odnosa izmedju serija podataka ( recimo povezanost i predvidjanje odnosa izmedju godina starosti i čitanosti novinske rubrike
 • Vremenske serije - trendovi

Predvidjanja za identifikovanje grupa

 • Faktor analizu – identifikuje varijable ili faktore koji objašnjavajuju korelaciju izmedju seta posmatranih varijabli
 • Klaster analiza
 • Korelacije
 • ...

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 18.5.2024.