SMS.WEB (SMS istraživanje Web verzija)
osnovni podaci

SMS.WEB je istraživačko analitički sistem i multi sending SMS Sistem.

Radjen je za Web platformu (postoji i  desktop verzija SMS.NET) i koristi najveće Microsoft-ove baze podataka i  izvršava se na bilo kojoj platformi operativnih sistema i u svim web čitačima

Osnovna namjena aplikacije je kreiranje svojih GSM imenika (mobtel adress book), sa slobodnim grupisanjem kontakata po grupama, tipovima, zanimanjima, preduzećima..., grupno slanje poruka zadatim kontaktima kao i  kreiranje svojih istraživanja i upitnika (kao i predefinisanih odgovora), grupno slanje upitnika i analizu dobnijenih rezultata

Istraživačko-Analitički dio Sistema podržava samostalno kreiranje beskonačnog broja istraživanja, samostalno kreiranje  upitnika, kreiranje predefinisanih odgovora, podrška za više odgovora po pitanju, podrška za slobodne odgovore, grupisanje i parametrizovanje odgovora,  analiziranje dobijenih rezultata bilo kada u tabelarnoj i grafičkoj formi ....

U najkraćem :

Polazne tačke pri kreiranju ponude  bile su sposobnost aplikacije da omogući :

 • Elektronsko kreiranje upitnika
 • Automatizaciju slanja poruka odabranoj ciljnoj grupi
 • Analiza dobijenih sirovih rezultata
 • Objavljivanje rezutata istraživanja ( u elektronskoj formi, na web-u, ili štampanoj formi)
O software-u
Ovaj software  je aplikativno rješenje koje omogućava automatsko i predvidivo slanje email poruka za potrebe kasnije obrade u ovom software-u. Pomocu ovog software-a moguće je poslati poruku svim kontaktima, samo odabranim po ciljnoj grupi,poslati u "tijelu poruke" link  na kompletni kreirani upitnik, i dobiti odgovore u pretraživoj bazi podataka odgovora. Na ovaj način moguče je smanjiti troškove, vrijeme potrebno za istrazivanje, kao i olakšati  rad istraživačima.

Omogućen je proces potpune statističke analize, koristeći tabelarni i grafički output, pri čemu u realnom vremenu možete podijeliti Vaše izvještaje sa udaljenim saradnicima, koristeći različite metode izveštavanja i Web publishing-a

Time se ova aplikacija postavlja kao potpuni proizvod za analitički proces :

 • planiranja,
 • prikupljanja podataka,
 • pristup i baratanje podacima,
 • analizu i
 • izvještavanje
Bitne napomene
Način korišćenja ovog sistema je Kupovina i  Iznajmljivanje

Kupovina  ovog sistema se predlaže korisnicima koji se profesionalno bave istraživanjem tržišta (Marketing Agencije) ili preduzećima koja samostalno obavljaju veći broj istraživanja i slanja na veći broj brojeva telefona.

Iznajmljivanje ovog sistema se predaže korisnicima koji će ga koristiti za manji broj slanja SMS poruka ili manji broj istraživanja godišnje

Za korišćenje usluga RENT-A-SMS pogledajte uslove ovdje

Funkcije aplikacije
Rad sa aplikacijom od strane  administratora i  operatera  može se posmatrati kroz nekoliko faza ili funkcija

Zaštitne funkcije

 • Logovanje korisnika I password zaštita
 • Kodiranje istraživača

Pripremanje projekta za intervjuisanje

 • Priprema ( dizajniranje ) istraživanja i postavka iste na web server kako bi neki autoritet obavio provjeru kvaliteta
 • Priprema podataka  (pitanja i odgovora) neophodnih za sprovodjenje istraživanja i njihovo unošenje u bazu podataka
 • Korišćenjem filtera ili slučajnim pristupom vršenje odabira ciljne grupe
 • Postavljanje kriterijuma za uzorak, kao i importovanje testnih podataka u bazu
 • Odredjivanje načina za vodjenje toka istraživanja :

  • Podešavanje uvodne i krajnje poruke po davanju odgovora ispitanika
  • Limitiranje ispitanika na samo jedan odgovor
  • "Pauziranje istraživanja" - baza ne prihvata odgovore u toku "pauze"
  • Podešavanje slanja poruka : Opcije slanje linka sa lokacijom istraživanja
  • ….

Izvršavanje istraživanja

 • Slanje poruka odabranoj ciljnoj grupi i odobijene odgovore na najfikasniji način smještati u bazu podataka
 • Editovanje promjena  pri samnom slanju (korisnik više ne želi da prima poruke), automatsko praćenje kvota, resending, editovanje kontakata

Analiziranje I izvještavanje nas osnovu dobijenih podataka

 • Grafički prikazi (čije se karakteristike i oblici mogu podešavati ) pri gore navedenim upitima i analizama
 • Exportovanje sirovih podataka kao i podataka dobijenih analizama ( zajedno sa tabelama, grafikonima…) u formate tipa MS Excel(*.xls), HTML format (*.htm), MS Access (*.mdb)…, ili eventualno u bilo koji slikovni format (*.gif,*.jpg,*.bmp,*.tiff)
 • Priprema podataka za naredne analize pri čemu administrator ima mogućnost samostalnog kreiranja tabele baze podataka koja se odnosi na broj pitanja, broj njihovih odgovora, tip odgovora…
 • Analiza prethodnih istraživanja, utvrdjivanje trendova i analiza podataka u sukcesivnim istraživanjima

Administriranje aplikacijom

 • Kreiranje i odbacivanje Usera( istraživača)
 • Odredjivanje pravila slanja i kreiranje upitnika
 • Razlicita prava pristupa pojedinih user-a
 • Automatski “backup” baze podataka
 • Ostale pogodnosti:
 • Po potrebi kreiranje internet verzije stranica za objavljivanje i pretragu rezultata istraživanja, pri čemu bi istraživači imali pravo direktnog upisa i editovanje podataka na serveru
 • Aplikacija podržava štampanje bilo kojeg pregleda i slanje e-mailom na seriju adresa
 • ..

Upotrebljivost aplikacije

 • Istraživanje javnog mišljenja
 • Marketing istraživanja
 • Političke analize
 •  …
Statističke funkcionalnosti
Statističke funkcionalnosti ovog programa uključuju zavise od instalirane verzije a mogu ukljucivati :

Opisnu ( deskriptivnu )  statistiku

 • Krostabulacije
 • Frekvencije
 • Opise
 • Učešća 

Predvidjanja

 • Linearnu regresiju-istrazivanje odnosa izmedju serija podataka ( recimo povezanost i predvidjanje odnosa izmedju godina starosti i čitanosti novinske rubrike
 • Vremenske serije - trendovi

Predvidjanja za identifikovanje grupa

 • Faktor analizu – identifikuje varijable ili faktore koji objašnjavajuju korelaciju izmedju seta posmatranih varijabli
 • Klaster analiza
 • Korelacije
 • ...

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 21.6.2024.