E-MAIL.NET (E-mail Istraživački Sistem)
Info-NET E-mail multi sender i istrazivac
osnovni podaci

EMAIL.NET je istraživačko analitički sistem i multi sending Email Sistem. Radjen je za Windows platformu (desktop verzija) i koristi najveće Microsoft-ove baze podataka.U svojoj Web verzija izvršava se na bilo kojoj platformi operativnih sistema i u svim web čitačima

Osnovna namjena aplikacije je kreiranje svojih E-mail imenika (adress book), sa slobodnim grupisanjem kontakata po grupama, tipovima, zanimanjima, preduzećima..., grupno slanje poruka zadatim kontaktima, kreiranje svojih istraživanja i upitnika (kao i predefinisanih odgovora), grupno slanje upitnika i analizu dobnijenih rezultata

Istraživačko-Analitički dio Sistema podržava samostalno kreiranje beskonačnog broja istraživanja, samostalno kreiranje  upitnika, kreiranje predefinisanih odgovora, podrška za više odgovora po pitanju, podrška za slobodne odgovore, grupisanje i parametrizovanje odgovora,  analiziranje dobijenih rezultata bilo kada u tabelarnoj i grafičkoj formi ....

U najkraćem :

Polazne tačke pri kreiranju ponude  bile su sposobnost aplikacije da omogući :

 • Elektronsko kreiranje upitnika
 • Automatizaciju slanja poruka odabranoj ciljnoj grupi
 • Analiza dobijenih sirovih rezultata
 • Objavljivanje rezutata istraživanja ( u elektronskoj formi, na web-u, ili štampanoj formi)
O software-u

Ovaj software  je aplikativno rješenje koje omogućava automatsko i predvidivo slanje email poruka za potrebe kasnije obrade u ovom software-u. Pomocu ovog software-a moguće je poslati poruku svim kontaktima, samo odabranim po ciljnoj grupi,poslati u "tijelu poruke" kompletni kreirani upitnik, i dobiti odgovore u pretraživoj bazi podataka odgovora. Na ovaj način moguče je smanjiti troškove, vrijeme potrebno za istrazivanje, kao i olakšati  rad istraživačima.

Omogućen je proces potpune statističke analize, koristeći tabelarni i grafički output, pri čemu u realnom vremenu možete podijeliti Vaše izvještaje sa udaljenim saradnicima, koristeći različite metode izveštavanja i Web publishing-a

Time se ova aplikacija postavlja kao potpuni proizvod za analitički proces :

 • planiranja,
 • prikupljanja podataka,
 • pristup i baratanje podacima,
 • analizu i
 • izvještavanje
Funkcije aplikacije

Rad sa aplikacijom od strane  administratora i  operatera  može se posmatrati kroz nekoliko faza ili funkcija

Zaštitne funkcije

 • Logovanje korisnika i password zaštita
 • Kodiranje istraživača

Pripremanje projekta za intervjuisanje

 • Priprema ( dizajniranje ) istraživanja i postavka iste na web server kako bi neki autoritet obavio provjeru kvaliteta
 • Priprema podataka  (pitanja i odgovora) neophodnih za sprovodjenje istraživanja i njihovo unošenje u bazu podataka
 • Korišćenjem filtera ili slučajnim pristupom vršenje odabira ciljne grupe
 • Postavljanje kriterijuma za uzorak, kao i importovanje testnih podataka u bazu
 • Odredjivanje načina za vodjenje toka istraživanja :

  • Podešavanje uvodne i krajnje poruke po davanju odgovora ispitanika
  • Limitiranje ispitanika na samo jedan odgovor
  • "Pauziranje istraživanja" - baza ne prihvata odgovore u toku "pauze"
  • Podešavanje slanja poruka : Upitnik u "tijelu" - body poruke ili slanje linka sa lokacijom istraživanja
  • ….

Izvršavanje istraživanja

 • Slanje poruka odabranoj ciljnoj grupi i odobijene odgovore na najfikasniji način smještati u bazu podataka
 • Editovanje promjena  pri samom slanju (korisnik više ne želi da prima poruke), automatsko praćenje kvota, resending, editovanje kontakata

Analiziranje I izvještavanje nas osnovu dobijenih podataka

 • Grafički prikazi (čije se karakteristike i oblici mogu podešavati ) pri gore navedenim upitima i analizama
 • Exportovanje sirovih podataka kao i podataka dobijenih analizama ( zajedno sa tabelama, grafikonima…) u formate tipa MS Excel(*.xls), HTML format (*.htm), MS Access (*.mdb)…, ili eventualno u bilo koji slikovni format (*.gif,*.jpg,*.bmp,*.tiff)
 • Priprema podataka za naredne analize pri čemu administrator ima mogućnost samostalnog kreiranja tabele baze podataka koja se odnosi na broj pitanja, broj njihovih odgovora, tip odgovora…
 • Analiza prethodnih istraživanja, utvrdjivanje trendova i analiza podataka u sukcesivnim istraživanjima

Administriranje aplikacijom

 • Kreiranje i odbacivanje Usera( istraživača)
 • Odredjivanje pravila slanja i kreiranje upitnika
 • Različita prava pristupa pojedinih user-a
 • Automatski “backup” baze podataka
 • Ostale pogodnosti:
 • Po potrebi kreiranje internet verzije stranica za objavljivanje i pretragu rezultata istraživanja, pri čemu bi istraživači imali pravo direktnog upisa i editovanje podataka na serveru
 • Aplikacija podržava štampanje bilo kojeg pregleda i slanje e-mailom na seriju adresa
 • ..

Upotrebljivost aplikacije

 • Istraživanje javnog mišljenja
 • Marketing istraživanja
 • Političke analize
 •  …
Statističke funkcionalnosti

Statističke funkcionalnosti ovog programa uključuju zavise od instalirane verzije a mogu ukljucivati :

Opisnu ( deskriptivnu )  statistiku

 • Krostabulacije
 • Frekvencije
 • Opise
 • Učešća 

Predvidjanja

 • Linearnu regresiju-istrazivanje odnosa izmedju serija podataka ( recimo povezanost i predvidjanje odnosa izmedju godina starosti i čitanosti novinske rubrike
 • Vremenske serije - trendovi

Predvidjanja za identifikovanje grupa

 • Faktor analizu – identifikuje varijable ili faktore koji objašnjavajuju korelaciju izmedju seta posmatranih varijabli
 • Klaster analiza
 • Korelacije
 • ...

Pošalji prijatelju Verzija za štampu Sva prava zadržana @Info-NET 2008
Finansije.NET IS detaljnije
Akcija "Moj Program" detaljnije
Info-NET SMS Multi sender detaljnije
14.12.2013. : Novogodisnji prenos ...
2.12.2013. : SMS marketing ...
1.12.2013. : Počela akcija "Moj Program" ...
Info-NET solutions Posjeta : Online : Kontakt 22.4.2024.